Apoyo en el seno cuando el modelo bioquímico de la enfermedad es rechazado

I’ve reprinted my post from today in Spanish. Thank you Google Translate! Advance apologies for overloading my followers’ inboxes. I hope any errors in the Spanish text are humorous one!

Estimado Rossa,

Usted sólo respondió a mis plegarias. Acabo de leer su blog sobre el tratamiento mejor y más barata alternativa para schz … y tenía todas las respuestas que estaba preguntando. A veces me pregunto si lo que estoy haciendo está mal, porque mi hija no sale nada, y ya no me obligue a ir a su sesión. En su lugar, tengo que pagar a una chica de su edad para venir a visitar y escuchar a ella, aunque ella no quiere hablar. Como no me llevo a mi hija a cualquier terapeuta, de alguna manera me siento solo, solo confiando en tu blog y lo que he leído de otros libros. Leyendo sobre Catalina Penney del libro “Cura de Dante”, y sabiendo que ella se recuperó, mientras que vivir en una habitación bajo vigilancia durante 3 años, y ver a su médico medsfree casi todos los días en el hospital, me da esperanza. Como has dicho, me pueden estimular el crecimiento en el país. Si mi hija no quiere salir de la casa, que puede llevar a la gente a su ayudante como una danza, o un amigo a prestar un oído atento.
Hasta el momento, creo que ella es feliz en su casa, canta, escucha música, ve televisión, come alimentos saludables cuando quiere, escribe en un cuaderno, dibuja, habla con su hermano, quien se encuentra en México a través de Skype, su hermana le visita, y está dispuesto a salir con ella, y, a veces quiere hacer algunas tareas. Me siento aliviado de que ella no va a salir, tratando de ir a los patios traseros de otras personas. El complejo de apartamentos junto a la nuestra poner un cartel “no tresspassing o va a llamar a la policía” Creo que fue puesto a mi hija, porque el verano pasado iba a ir allí, pero no causó ningún problema, pero yo todavía lloro cuando veo ese signo.

Por favor, seguir recordando a los demás en su blog que la alternativa mejor y más barata está en casa. En California, el SSI y el IHSS provee fondos para cuidados en el hogar. Ellos requieren que la persona vea un médico o terapeuta para obtener un diagnóstico y una revisión anual. Voy a tener que llevar a mi hija a la terapia de nuevo a tiempo para la revisión anual, y que está bien. Son terapeutas www.medsfree.com, ya pesar de que mi hija es un buen negocio para ellos, ahora, veo que el hogar es mejor para ella.

Abrazos,
“María” *

PD Además, si es útil, me gustaría hablar con un abogado, y psiquiátricos sobreviviente Ted Chabasinski que me ha ayudado a rescatar a mi hija de muchos hospitales de un donativo. Si alguien quiere más información, no dude en consultar a mí.

* No es su nombre real

Support indefra når biokemiske model af sygdommen er afvist

My Danish readers will soon tell me if Gøøgle Translate did a faithful translatiøn of their language. I have reprinted my pøst from today into Danish (At least, I høpe it’s Danish – I thought there are supposed to be more øø – or is that for Norwegian? LOL) If this experiment goes well, I’ll do some further translations into Spanish, Chinese, Hindi, etc. I apologize in advance for overloading your inbox. I hope any errors in the text are humorous one!

Kære Rossa,

Du har lige besvaret mine bønner. Jeg har lige læst din blog om den bedste og billigste alternativ behandling for schz … og det havde alle de svar, jeg tænkte på om. Nogle gange har jeg spekulerer på, om hvad jeg gør, er forkert, fordi min datter ikke gå ud på alle, og ikke længere jeg tvinge hende til at gå til hendes session. I stedet betaler jeg en pige hendes alder at komme besøge og lytte til hende, selvom hun ikke ønsker at tale. Da jeg ikke tage min datter til en terapeut, en eller anden måde føler jeg alene, bare stole på din blog, og hvad jeg læser fra andre bøger. Bare at læse om Catherine Penney fra bogen “Dantes Cure”, og vel vidende, at hun genvundet, mens de bor i en lukket afdeling i 3 år, og se hans medsfree læge næsten hver dag på hospitalet, giver mig håb. Ligesom du sagde, jeg kan fremme væksten derhjemme. Hvis min datter ikke ønsker at gå ud af huset, kan jeg bringe mennesker til hende som en dans hjælper, eller en ven til at låne et lyttende øre.

Indtil videre synes jeg hun er glad derhjemme, synger, lytter til musik, ser tv, spiser sund mad, når hun ønsker, skriver i notesbøger, trækker billeder, taler med hendes bror, som er i Mexico via Skype, hendes søster besøger hende, og er villig til at gå ud med hende, og nogle gange ønsker at gøre nogle pligter. Jeg føler mig lettet over, at hun ikke går ud og prøver at gå til andre folks baghaver. Lejlighedskomplekset ved siden af ​​vores, sætte et skilt “nej tresspassing eller vil ringe til politiet:” Jeg tror det var placeret i forhold til min datter, fordi sidste sommer, at hun ville gå der, men aldrig voldt problemer, men jeg stadig græde når jeg ser dette tegn.

Vær holde minde andre i din blog, at den bedste og billigste alternativ er hjemme. I Californien, leverer SSI og IHSS midler til pleje i hjemmet. De kræver en person for at se enten en læge eller terapeut for en diagnose og en årlig gennemgang. Jeg bliver nødt til at tage min datter at se terapeuten igen tid for den årlige gennemgang, og det er ok. De er www.medsfree.com terapeuter, og selvom min datter er en god forretning for dem, lige nu, ser jeg, at hjemmet er bedre for hende.

Hugs,

“Maria” *

P.S. Også, hvis det er nyttigt, vil jeg gerne have, at nævne en advokat, og psykiatriske overlevende Ted Chabasinski som har hjulpet mig med at redde min datter fra mange hospitaler for bare en donation. Hvis nogen ønsker mere information, er du velkommen til at henvise dem til mig.

* Ikke hendes rigtige navn

Support from within when the biochemical model of the illness is rejected

Dear Rossa,

You just answered my prayers. I just read your blog about the best and cheapest alternative therapy for schz…and it had all the answers that I was wondering about. Sometimes I wonder if what I am doing is wrong, because my daughter does not go out at all, and no longer I force her to go to her session. Instead , I pay a girl her age to come visit and listen to her, even though she doesn’t want to talk. Since I don’t take my daughter to any therapist, somehow I feel alone, just relying in your blog and what I read from other books. Just reading about Catherine Penney from the book “Dante’s Cure”, and knowing that she recovered while living in a locked ward for 3 years, and seeing his medsfree doctor almost everyday in the hospital, gives me hope. Like you said, I can encourage growth at home. If my daughter does not want to go out of the house, I can bring people to her such as a dance helper, or a friend to lend a listening ear.

So far, I think she is happy at home, sings, listens to music, watches tv, eats healthy food when she wants, writes in notebooks, draws pictures, talks to her brother who is in Mexico thru skype, her sister visits her, and is willing to go out with her, and sometimes wants to do some chores. I feel relieved that she is not going out, trying to go to other peoples backyards. The apartment complex next to ours put a sign “no tresspassing or will call police” I think it was placed for my daughter because last summer she would go there, but never caused any problems, but I still cry when I see that sign.

Please keep reminding others in your blog that the best and cheapest alternative is home. In California, SSI and IHSS provides funds to care at home. They DO require the person to see either a doctor or therapist for a diagnosis and a yearly review. I will have to take my daughter to see the therapist again in time for the yearly review, and it is ok. They are www.medsfree.com therapists, and even though my daughter is a good business for them, right now, I see that home is better for her.

Hugs,
“Maria”*

P.S. Also, if it is helpful, I would like you to mention a lawyer, and psychiatric survivor Ted Chabasinski who has helped me rescue my daughter from many hospitals for just a donation. If anyone would like more information, feel free to refer them to me.

* not her real name

Friedrich Nietzsche 1844-1900

To predict the behavior of ordinary people in advance, you only have to assume that they will always try to escape a disagreeable situation with the smallest possible expenditure of intelligence.
Friedrich Nietzsche

Insanity in individuals is something rare – but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.
Friedrich Nietzsche

But thus do I counsel you, my friends: distrust all in whom the impulse to punish is powerful!
Friedrich Nietzsche, Also Sprach Zarathustra, Chapter 29

No price is too high to pay for the privilege of owning yourself.
Friedrich Nietzsche

To forget one’s purpose is the commonest form of stupidity.
Friedrich Nietzsche

You need chaos in your soul to give birth to a dancing star.
Friedrich Nietzsche

There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.
Friedrich Nietzsche, “On Reading and Writing”

What is done out of love always takes place beyond good and evil.
Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil, Aphorism 153

The greatest danger that always hovered over humanity and still hovers over it is the eruption of madness – which means the eruption of arbitrariness in feeling, seeing and hearing, the enjoyment of the mind’s lack of discipline, the joy in human unreason. Not truth and certainty are the opposite of the world of the madman, but the universality and the universal binding force of a faith; in sum, the non-arbitrary character of judgements… Thus the virtuous intellects are needed – oh, let me use the most unambiguous word – what is needed is virtuous stupidity, stolid metronomes for the slow spirit, to make sure that the faithful of the great shared faith stay together and continue their dance… We others are the exception and the danger – and we need eternally to be opposed. – Well, there actually are things to be said in favor of the exception, provided that it never wants to become the rule.
Friedrich Nietzsche, The Gay Science, s. 76

From Wikipedia
Nietzsche’s influence remains substantial within and beyond philosophy, notably in existentialism, nihilism and postmodernism. His style and radical questioning of the value and objectivity of truth have resulted in much commentary and interpretation, mostly in the continental tradition. His key ideas include the death of God, perspectivism, the Übermensch, amor fati, the eternal recurrence, and the will to power. Central to his philosophy is the idea of “life-affirmation”, which involves an honest questioning of all doctrines that drain life’s expansive energies, however socially prevalent those views might be.[

Taoist alchemists and trigeminal neuralgia: two testimonials

Two testimonials, underscoring the value of alternative healing, vitamins, and belief.

Testimonial 1
Dogkisses’s blog author Michelle, writes about her experience with a Taoist alchemist in her post entitled One Beet a Day. To find out about the beets, you’d better read the rest of her post.

The first time we met was to talk about my son. Of course, this led to discussing my son’s childhood, background and me. I was in his office for my own treatments shortly afterward.

My toes had hurt for a while. I kept waking up in the night feeling like somebody was pulling my toenails with pliers. It was extremely painful!

I briefly mentioned this pain, but I wasn’t there for the toe pain. I was there to figure out how to help my son. I was there because the energy I felt around this man evoked in me hope that my son could get better, possibly even well, which is not what psychiatry has told us for nearly a decade.

The Alchemist gave me a homeopathic remedy the first day I went for a treatment. I told him that I hadn’t responded well to homeopathy in the past, but he said give it a try anyway.

The next day, the toe pain was gone. It never returned like it was. I’ve felt it on a much milder level, but only a couple of times. They had been hurting nearly constantly and at one point, I recall being afraid of having to use a wheel chair if the pain continued. The doctors said it was likely Rheumatoid Arthritis or Lupus.

I was surprised when the pain vanished after one treatment from the Alchemist. I really didn’t know what to think. Perhaps the homeopathic remedy worked. Perhaps the energy the Alchemist carries is that of a true healer.

Testimonial 2
My cousin, Christina, posted this article on her Facebook page about the benefits of vitamin B12.

Vitamin B12: The Most Important Nutrient You Aren’t Thinking About
If you aren’t getting enough vitamin B12, it is indeed very important – and you may very well not be thinking about it. One reason you aren’t thinking about it is that we tend to fall in (and out!) of love with one nutrient at a time (such as vitamin C, beta carotene, lycopene and so on), and vitamin B12 isn’t the nutrient du jour. But the other reason you may not be thinking about it is … because you can’t. A deficiency of vitamin B12 can limit your ability to think clearly about anything! (More on that momentarily.)

Christina did her own sleuthing to treat her trigeminal neuralgia, a very painful condition affecting the trigeminal nerve of the face. I asked her for more details, and here’s what she wrote back.

B12 totally took away the pain i had with trigeminal neuralgia. I thought I had a bad toothache – it lasted 4 years and my dentist kept telling me it wasn’t my teeth or gums – told me to go to family doctor, finally did, he diagnosed tn – and i went onto mayo clinic website and found case histories – only one that didn’t involve psychotic drugs or brain surgery was lady who swore by B12 – I talked to my dr about it – it is water soluble so he said sure – within 48 hrs the pain was gone. Been taking it ever since. on a scale of 1-to 10 it is a 10

Schizophrenia memoir free today on Kindle

Free Book again today

Louise Gillett (Schizophrenia at the Schoolgate) has written a memoir of surviving and thriving after a diagnosis of schizophrenia. It’s a free download today for Kindle users.
Please pass the word to anyone you know who might want a copy of her e-book ‘Surviving Schizophrenia: A Memoir.’

Here’s the link: http://www.amazon.co.uk/Surviving-Schizophrenia-Tale-Sound-ebook/dp/B0057P6M46

How I got away with stolen cookies and created an alternate reality: a clue to the strategy used by big pharma and the APA

I’ve reprinted below some extracts from a deliciously subversive story about a trainee psychotherapist given an assigment by his master to steal some cookies from a store. The lessons drawn from this story bring to mind the story of another subversive, Huckleberry Finn, who wanted to help Jim, the runaway slave, yet also knew he was guilty of stealing property (Jim) from Miss Watson. Huck opted to go against the moral and legal standards of the time and work to free Jim.

How I got away with stolen cookies and created an alternate reality: a clue to the strategy used by big pharma and the APA
Saturday, January 14, 2012 by: Mike Bundrant


“I want to you steal some cookies from the grocery store. But don’t just sneak in there and put a box under your coat. Do it in a way in which you create a distorted reality and walk out of that store with the manager’s permission to take the cookies.”

Most of what I learned from the Mental Health Underground has come to me slowly but surely over the years as I have matured. The most poignant lesson of all is that reality, and the sanity that comes from knowing it, is a mutually created thing. We create and share it together. If someone doesn’t see reality the way most people do, he is considered crazy, out of touch. Schizophrenics fall into this category. Most people are not hearing voices come out of the walls. When someone does, he gets drugged up until the voices are smothered in a warm, chemical blanket.Who created the reality you share?

When a person creates a bizarre reality and expects you to share it with them, you may not react well. The contrast between the bizarre reality and the one most people agree upon is too great. What happens, however, when the bizarre reality seems plausible from within the agreed upon one? The bizarre version has great potential to be adopted and shared, especially if the proponent of that reality has power or credibility.

In my case, the store manager accepted the scenario I presented, a bag full of items that I purchased. He had evidence of my credibility, as he knew of the bag I had left behind earlier in the evening. I altered that reality only slightly by including the mint cookies and it still met the manager’s approval. The manager failed to understand the layers of deception, however. He didn’t know that his memory of the forgotten grocery bag was part of my treacherous plot all along. What gave my story credibility was the false scenario that I created from the beginning.

What does this have to do with big pharma and the APA?

Everything. These organizations have fabricated a version of reality that mental health patients and helping professionals alike are required to accept. That reality has less to do what patients actually need or what is really going on in their lives and more to do with how to efficiently get their money while minimizing liability.


Share a reality that heals, not one that steals

The hidden blessing of my involvement with the Mental Health Underground is that it gave me a chance to share an incredibly useful experience with a few like-minded people that didn’t buy into the system. Although I admit some of our experiments were foolish, they pale in comparison to the vast experiments being perpetrated on humankind by those in power who will never feel bad enough to make amends for their stolen cookies. They play for keeps and it is your mind at stake.


Rather than buy into the mental health trip laid out in the DSM, opt for learning how your mind and emotions actually function. Learn to master your own state of being. Discover how to communicate well and how to manage conflict. Learn useful tools, not useless diagnoses! This is the path to health and healing.Read the full article here: http://www.naturalnews.com/034641_alternate_reality_Big_Pharma_psychiatry.html

The best and cheapest alternative therapy for schizophrenia

Information about alternative therapies for schizophrenia is cropping up more and more in research journals and in the media, which is a welcome change. In the past, it was almost impossible to find information about schizophrenia except in the medical context of “debilitating and chronic illness requiring life long medication.” I have extracted some recent studies that are reprinted below. What I have to say may sound strange coming from someone who has promoted diverse alternative therapies ranging from sound and music based therapies, to drama therapies and cathartic psychotherapies.

Here’s my two cents worth. Alternative therapies to treat schizophrenia may not be necessary. Plenty of people I have come in contact with through this blog and from reading recovery stories, have never gone in for orthomolecular therapy, or ridden a horse, or participated in dance or drama therapy. What I would consider the most basic alternative therapy that works for most people is take time out to rest and reflect, and to have the non-judgemental and encouraging support of family or a close friend or friends. I call this basic therapy an alternative one because it is actually contrary to what a lot of people believe. The public mainstream still invests in the idea that schizophrenia is a debilitating, chronic illness that medications can manage. Encouraging growth at home is also contrary to how a lot of people are treating their relative, who they have come to view as having a disease. To quote from the Sheila Mehta/Auburn University study testing whether the belief that a disease view of mental disorder reduces stigma:

In general, the disease view did not improve attitudes, except in terms of blame. It did, however, tend to provoke harsher behavior. In contrast, the psychosocial view induced treatment no different from that toward normal others. The results provide little support for the claim that regarding the mentally disordered as sick or diseased will promote greater acceptance and more favorable treatment.

The therapies I have written about in my blog are icing on the cake. They can help and do help a person to be more at ease in their body and mind (enabling them to stop relying on meds), but all of the work the therapies do counts for nothing if a person sees himself as fundamentally a chronic case or if his family and friends treat him as such. You can practice alternative therapies, but if you return each day to an environment that is critical and unnurturing and which supports your patienthood, all the good they have been doing for you will undone.

So, here are just three of the therapies that are gaining attention. I’ve quoted the National Post (horseback riding) and The Cochrane Review research for dance therapy and drama therapy.

One doesn’t really expect to see horse riding and psychiatric illness mentioned in the same sentence, let alone combined as a form of health care. But a recent Canadian study suggests that riding may actually be beneficial for people with schizophrenia. And that is only the tip of the iceberg, it seems, when it comes to horses and treatment.

Dance therapy (also called dance movement therapy) uses dance and movement to explore a person’s emotions in a non-verbal way. The therapist will help the individual to interpret their movement as a link to personal feelings. This review aims to assess how successful this therapy is as a treatment for schizophrenia, when compared to standard care or other interventions. Six studies were identified but five were excluded because there were no reliable data, because they were for a therapy other than dance or because they were not properly randomised. The included study compared 10 weeks of group dance therapy plus standard care, to group supportive counselling plus standard care for the same length of time. It was a community-based project involving 45 people and both groups were followed up after four months.

Drama therapy is one of the creative therapies suggested to be of value as an adjunctive treatment for people with schizophrenia or schizophrenia-like illnesses. Randomised studies have been successfully conducted in this area but poor study reporting meant that no conclusions could be drawn from them. The benefits or harms of the use of drama therapy in schizophrenia are therefore unclear and further large, high quality studies are required to determine the true value of drama therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses.

There are several things that I would consider when deciding to undertake an alternative therapy.

1. The words “therapy” and “therapist”, when attached to the word “alternative,” convey a medicalized view of the so-called illness, even when you do not believe in the medicalized view of the so-called illness. There is a danger with alternative therapies of having your patient status reinforced, especially if the therapy is institutionalized and done in a group. Horseback riding is an example. It’s expensive, and probably done in a group for that reason. Group therapy, whatever the kind, has a sheltered workshop aspect to it, the same kind of feeling that you may get from being enrolled, like Chris was, in a hospital program. Chris’s and other people his age, found being in the program, humiliating.

Individual or one-on-one therapies or activities don’t carry the stigma of group activities when it comes to a mental health diagnosis. One benefit of individual treatment  is that the person/therapist may be a guiding light for your relative. This has certainly been the case with Chris. He has benefited from their holistic beliefs in helping to heal a spiritual crisis.

2.Not every therapy is a good choice in the early stages of a crisis. Vitamin therapy is fine in the early stages, and being around animals like a family pet is far less threatening that riding a horse. Chris couldn’t bring himself to do voice lessons, for example, until he was better equipped to handle the voice teacher’s demanding personality.

3. The therapy or activity should suit the person. Horseback riding seems all the rage as a therapy, but as Rupert Isaacson said in his memoir, The Horse Boy, go with what your relative is interested in. Chris has done lots of therapies, but the common ingredient tended to be music and drama. His art is at the stick figure level, so art therapy wasn’t something he pursued.

4. Which brings me around to saying that whatever you do doesn’t have to have the word “therapy” attached to it. I dragged Chris through all those therapies because it felt good for me to be DOING SOMETHING about THE PROBLEM (LOL). Someone who wants to draw and paint only needs access to the materials. Anyone can listen to music.

5. It is just possible that your relative will show an interest in something when recovering that will reveal what he or she was put on earth to do. The crisis was a way of showing that the old expectations were the wrong ones. Don’t urge your relative to just get with the same old program. That old program didn’t work.

“Doc Martin” calls vitamins “placebos”

Following my post yesterday about the British television show “Doc Martin” and the use of placebos, I deliberately avoided revealing what the placebos actually were in order not to distract from the main points I wanted to raise. The “placebos” that Doc Martin and his predecessor gave the patient were vitamins.

Now, if you, like me, are a fan of another doc, “Doc” Abram Hoffer, you may object to calling vitamins, “placebos.” Niacin in very high doses in combination with an equal amount of vitamin C and other B-vitamins, is very effective in reducing psychotic symptoms, anxiety, and increasings one’s focus. Ever since I learned about niacin and started giving it to Chris to help his psychosis, I also put myself on three grams per day of niacin,vitamin C, and I added a B-complex and zinc. I got amazing results in just three days. My ability to focus increased about five-fold, my hair got thicker and my skin got smoother. I was less anxious.

People are unique in their nutritional needs. People under stress need much larger amounts of certain B vitamins than they get from eating an otherwise healthy, well-balanced diet. Smoking depletes vitamin C, alcohol depletes the B vitamins, and so on. Don’t assume that vitamins are worthless just because someone calls it the placebo effect.

Doc Martin

Last night the family (parts of it) watched two episodes from the first season of the British television series, Doc Martin. The show is about a London surgeon, Dr. Martin Ellingham, who has developed an aversion to blood and must seek other work in his profession. He is invited to be the general practitioner in a small Cornish town populated with the usual lovable British eccentrics. His lack of people skills when dealing with the locals is the humorous premise for the show.

Readers of this blog may enjoy Doc Martin. Here’s why. In one of the episodes, the doctor finally goes to see a man who has been asking that the doctor come to see him. (As a former surgeon, the doctor doesn’t make house calls. He expects people to come to his office at a set time on a set date.) Finally, he goes to see man, who lives on a remote farm. The farm house is fenced and gated and there is barbed wire on top of the wall. The man insists that the doctor stay for lunch, but it is becoming clear that he is quite paranoid. He has a friend “Edward,”  who turns out to be a giant invisible squirrel. Edward has been invited to lunch, too, and a place has been set for him. The man tells the doc that the former doctor in the village gave him a steady supply of a certain medication, and he absolutely must have a prescription from the doctor before the doctor leaves. The doctor, rightly sensing that the man is “squirrely,” figures out that that the old doctor gave him benzodiazepines to calm him down. But Doc Martin won’t do this. Instead, he gives him a lecture on the damage that long term use of benzos will do. 

I’m sorry to say I can’t remember what ruse the doctor uses to get off the farm. Further into the episode the townspeople and the doctor come upon the man hacking down some birdhouses in a psychotic frenzy. “He’s got post traumatic stress disorder from being in Bosnia,” say the townsfolk. “Just give him the tranquillizers, doc — Old doc so-and so always gave them to him.”

As it turn out, the doctor discovers that old doc so-and-so did no such thing. Rather than give the man benzos, the former doctor was giving him placebos. They were were working quite well, until after the old doc died and there was stretch of time when the town had no doctor and no way for the man to access the placebos. So, Doc Martin continues to give him the placebos, and he gets the man’s agreement to begin some psychotherapy.

I’m looking forward to seeing more of Doc Martin. It will be interesting to see how much alternative medical thinking will be written into the scrip